Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerimiz

YÖNETİM DANIŞMANLIĞINDA YAPTIĞIMIZ FAALİYETLER
1-Organizasyonla İlgili Yaptığımız Faaliyetler
 
1.     Organizasyon Şemasının oluşturulması
2.     Görev ve sorumlulukların Belirlenmesi
3.     Personelin niteliklerinin belirlenmesi, Personel Anketleri
4.     Nitelik/Beceri geliştirme Programlarının uygulanması
·           Gerekli eğitim programlarının belirlenmesi
·           Eğitimin Planlanması
·           İç ve dış eğitimlerin gerçekleştirilmesi
·           Oryantasyon eğitimleri
·           Eğitimlerin değerlendirilmesi
·           Eğitimde Süreklilik Programı
5.     Personele yetki dağılımının yapılması
6.     Vekalet sisteminin oluşturulması
7.     Görev, Yetki, sorumluluk ve vekalet siteminin dokümante edilmesi
8.     Çalışanların performans ölçme ve değerlendirme sisteminin oluşturulması
9.     Kariyer planlama sisteminin oluşturulması
10.  Personel memnuniyeti anketlerinin yapılması, analiz edilmesi ve hedeflere yönelik iyileştirmeler yapılması
11.  Mesai dışı Sosyal aktivitelerin Planlanması ve gerçekleştirilmesi
12.  Organizasyon ve Yönetim ile ilgili verdiğimiz eğitimler
 
2-İnsan Kaynakları ile İlgili Yaptığımız Faaliyetler
 
1.     Çalışanların biliçlendirilmesi
2.     Performans Ölçme ve Değerlendirme Sisteminin Oluşturulması
3.     Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitim Planlaması
4.     Personel memnuniyeti anketlerinin yapılması analiz edilmesi ve hedeflere yönelik iyileştirmeler yapılması
5.     Personel sicil dosyalarının oluşturulması ve takibi
6.     Kariyer Planlama sisteminin oluşturulması
7.     Mesai dışı sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
8.     İnsan Kaynaklarında  ilgili kişilere verdiğimiz eğitimler
 
3-Üretim Ve Üretim Planlama İle İlgili Yaptığımız Faaliyetler:
 
1.     Kuruluşun Organizasyon şemasının yeniden incelenmesi
2.     Birim yöneticilerine üretim Planlama ve yöneticilikle ilgili eğitimlerin verilmesi
3.     kuruluş kaynaklarının gözden geçirilmesi
4.     Kuruluşun proseslerinin yeniden gözden geçirilmesi
5.     Yıllık üretim hedefleri, Üretim Planı ve Üretim Programlarının yapılması
6.     Ürün ağaçları ve ürün Kalite planlarının hazırlanması
7.     Kuruluşun üretim ve üretim Planlama Prosedürünün oluşturulması
8.     Birimler arasında koordinasyonun oluşturulması
9.     İş zaman etütlerini yapılması
10.  Kuruluşun kalite kontrol sisteminin gözden geçirilmesi
11.  Kapasite kullanım, bakım planlaması ve hat dengeleme çalışmalarının yapılması
12.  Stok ve sevkiyat Yönetimi sisteminin kurulması
13.  Kuruluşta hata türleri ve etkileri Analizinin yapılması
14.  MRP ve ERP çalışmalarının yapılması
 
4-Hizmet Veren Kuruluşlarla  İlgili Yaptığımız Faaliyetler:
 
1.     Hizmet Proseslerinin Analiz edilmesi.
2.     Hizmet Planlamasının yapılması
3.     Hizmet Proseslerinin Maliyet Analizlerinin yapılması
4.     Hizmet verilen cihaz teçhizatının bakım planlaması ve verimlilik analizleri
5.     Hizmet veren personelle ilgili eğitimlerin verilmesi
6.     Performansa dayalı ücret sistemi ile ilgili çalışmaların yapılması
7.     Hizmet kapasitesi kullanım oranı ve yatırım planlaması yapılması
8.     Müşteri Memnuniyeti Anket çalışmalarının yapılması, Analizi ve düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
9.     Hizmet kalitesine ve Müşteri memnuniyetine yönelik eğitimlerin verilmesi;
 
5-Kalite Ve Kurumsal Kültür Oluşturma İlgili Yaptığımız Faaliyetler:
 
1.     Satın alma ve Girdi Kontrol Planlamasının yapılması
2.     Tedarikçi değerlendirme sisteminin gözden geçirilmesi
3.     Üretimde Proses Kalite Kontrol sisteminin gözden geçirilmesi
4.     Çalışan personele Kalite kontrol ve Ölçme Teknikleri Eğitiminin verilmesi
5.     Makine Teçhizat bakım planlamasının yapılması
6.     Ürün araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yapılması
7.     Ölçüm cihazlarının ve kalibrasyon sistemin planlanması ve kurulması
8.     Girdi, proses kontrol ve son kontrol sisteminin yeniden gözden geçirilmesi
9.     Müşteri memnuniyeti anketleri, Müşteri şikayet kabul ve yönetme sisteminin kurulması, veri toplanması ve analizi
10.  Müşteri bilgilendirme ve Pazar araştırması faaliyetlerinin yapılması
11.  Numune alma ve ölçme sisteminin gözden geçirilmesi
12.  Ürün maliyet hesaplama faaliyetleri
13.  Laboratuvar planlaması, kurulması, çalışması, TURKAK’ tan akreditasyonu
14.  Ürün , proses ve kalite ilgili hedeflerin tespiti, stratejilerin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve takibi
15.  Çalışanlara kurumsal kültür eğitimlerinin verilmesi.
 
6-Satış Ve Pazarlama İle İlgili Yaptığımız Faaliyetler:
 
1.     Kuruluşun Satış ve pazarlama Organizasyonunun yeniden incelenmesi
2.     Pazar araştırmaları
3.     Ürün kalite-fiyat analizleri
4.     Sipariş planlaması
5.     Satış ve Pazarlama planlaması
6.     Dış Ticaret ve İhracat araştırmaları
7.     Çalışanlara Stok Yönetimi Eğitimi, Pazarlama Yönetimi ve Stratejileri Eğitimi, Satış Yönetimi ve Stratejileri Eğitimi, Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, Dış Ticaret(İhracat ve İthalat) Eğitimi  gibi eğitimlerin verilmesi;
 
7-Satın Alma İle İlgili Yaptığımız Faaliyetler:
 
1.     Kuruluşun satın alma sisteminin yeniden incelenmesi
2.     Satın alma ve Tedarikçi değerlendirme sisteminin kurulması
3.     Tedarikçi puanlama ve değerlendirmelerinin yapılması
4.     Girdi kontrol sisteminin kurulması
5.     Tedarikçilerin kalite sistemlerinin kurulması
6.     Satın alma planlamasının yapılması
7.     Kaynak planlamasının yapılması
8.     Depolama ve stok kontrol sisteminin kurulması
9.    Çalışanlara Stok Yönetimi Eğitimi, Kalite Kontrol ve Ölçme Teknikleri Eğitimi gibi eğitimlerin verilmesi.
 
8-Mali Kaynakların Yönetimi İle İlgili Yaptığımız Faaliyetler:
 
1.     Kuruluş Mali kaynaklarının Analiz edilmesi.
2.     Bütçe planlaması yapılması
3.     Gelir-gider-yatırım dengesinin kurulması
4.     Mali Kaynak Planlaması yapılması
5.     Mali kaynakların araştırılması
6.     Yardım-Destek-hibe- ortaklık imkanlarının araştırılması
7.     Yeni Pazar ve ihracat imkanlarının araştırılması.
 
9-İdari İşler Ve Diğer Konularda Yaptığımız Faaliyetler:
 
1.    İşyeri düzenlemeleri, Fabrika tesis, ekipman planlaması, temizlik, düzenleme yapılması
2.    Mesai dışı Sosyal aktivitelerin Planlanması ve gerçekleştirilmesi
3.    İnsan Kaynakları Planlaması ve Kişisel Gelişim Eğitimlerinin verilmesi
4.    Dergi bülten vb yayın çalışmalarının yapılması
5.    Personel Memnuniyeti Anketlerinin yapılması, Analizi ve Düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
6.    Çalışanlara Psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi
7.    Kalite çemberlerinin kurulması
8.    Diğer sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi
9.    Çalışanlara Yönelik Bilgilendirme ve Bilinçlendirme  Eğitimleri
 
Sami ÖZTÜRK
Yönetim Danışmanı