KOBİLER İÇİN YÖNETİM SİSTEMİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

KOBİLER İÇİN YÖNETİM SİSTEMİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
1-  Tüm personelin Eğitimi esas alınmalıdır.
 
Kalite Güvence Sistemlerinin özü eğitilmiş insana dayanır En karlı yatırım insana yapılan yatırımdır Her yaştaki ve her seviyedeki insanın eğitime ihtiyacı vardır. Eğitim için kaynak ayrılmalıdır.(Para, Eğitim süresi, eğitimci, modern eğitim metodları Herkese, sürekli eğitim verilmelidir (Patrondan işçiye herkesin sürekli olarak eğitilmesi) Eğitimin değerlendirilmesi  ve etkinliğinin tesbit edilmesi Eğitim için uzman kişi, kuruluşların ( özel ve kamu kuruluşları) imkanlarından faydalanma (TSE, MPM, KOSGEB , Üniversiteler…..vs.)  
2-   Personel bir çalışan olarak değil değerli bir kaynak olarak görülmelidir.
 
A – Gerekli konuda yeterli danışmanların seçimi stratejik bir karardır.
 
1. Danışmanın eğitimi
2. Danışmanın sektördeki tecrübesi
3.Danışmanın referansları dikkate alınmalıdır.
4.Danışmanlık fiyatlarının sadece ücrete göre değil teklif edilen projeye göre karşılaştırılması yapılmalıdır.
 
B - Yönetim Temsilcisi ve Kalite Yönetim Temsilcisinin seçimi önem arzeder.
 
1. Mezuniyeti değil çabası ve öğrenme isteği önemlidir.
2. Lisan (İngilizce….vs.) bilmesi değerini arttırır.
3. Bilgisayar kullanımında etkin olmalıdır
4.Temsil yeteneği olmalıdır.
5.Yöneticilik becerisi geliştirilmelidir.
6. İnsani ilişkileri ve iletişimi yüksek seviyede olmalıdır.
 
C - Motivasyon (Başarının teşvik edilmesi hatanın cezalandırılması)
 
1. Motivasyon için yöntemler geliştirilmelidir.
2. Çalışmaya veya üretime göre ücret uygulamaları gözardı edilmemelidir.
3. Kurallar taviz verilmeden ve tarafsız uygulanmalıdır.
4. Maddi ödüllendirme yanında manevi ödüllendirmeye de önem verilmelidir.
 
d. Çalışanların Katılımı mutlaka sağlanmalıdır.
 
1. Çalışanların işyeri huzuru sağlanmalı,
2. Ekip çalışması özendirilmeli  (Grup faaliyetleri, Kalite çemberleri…vs.)
3. Öneri- Motivasyon sistemi geliştirilmeli
4. Çalışanlara sürekli eğitim verilmeli
5. Çalışanların kaynaşması için sosyal faaliyetlere ve mesai sonrasındaki  ilişkilere önem verilmeli
6. Yöneticilerle çalışanlar arasındaki  korkular giderilmeli sevgi ve saygıya dayalı ortak bilinçle hareket eden bir topluluk oluşturulmalı
7. Her çalışanın kalite iyileştirme  konusundaki fikri dikkate alınmalı ve değerlendirilmeli
8. Ortam “çalışacak” değil “yaşanılacak” hale getirilmelidir.
 
 
 
 
3. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması sağlanmalıdır.
 
a.    Uygun ve doğru kaynaklar seçilmeli.
 
1. Yönetim profesyonel olmalı ve olaylara profesyonelce yaklaşmalı ve bunun farkında olmalıdır. (değilse eğitim almalı)
2. Çalışanların vakti en verimli şekilde değerlendirilmeli(zaman yönetimi uygulanmalı)
3. Bütün faaliyetler planlanmalı ve daha sonra uygulamaya  konulmalı.Sonuçta faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmeli (Deming’in  PUKÖ döngüsü)
4. Yapılan işte uzmanlık sağlanmalıdır. ( Eğitim ve sürekli aynı işi yapma)
5. Kişiler beceri ve tecrübelerine uygun işlerde çalıştırılmalıdır.
 
b.    Kaynaklar birleştirilmeli veya ortak kullanımı konusunda çalışma yapılmalıdır.
 
1. Aynı sahada faaliyet gösteren işletmeler birleşmelidir.  (Şirket evlilikleri)
2. Birleşme olmadan belirli bir işi paylaşma veya ortak çalışma yöntemleri  geliştirilmelidir.
3. Eğitimler ortak alınabilir.
4. Maliyet düşüşü için hammadde ve hizmetlerde ortak satın alma yapılabilir.
 
c.    Kaynak israfı azaltılmalıdır.
 
1. Hurda ve hatalı ürün oranı düşürülmeli
2. Çalışanların verimliliğinin artırılmalı
3. Süreyi doğru ve etkin bir şekilde kullanmalı  (Zaman Yönetimi)
4. Stoklama maliyetleri azaltılmalı
5. İş akış süresi azaltılmalı
6. Fabrika sahaları uygun ve verimli kullanılmalı
7. Gereksiz personel istihdamı önlenmeli
8. Personel istihdamında “Adama göre iş” değil  “İşe göre adam” prensibi taviz verilmeden uygulanmalıdır.
9.  Satı alma-Üretim-satış- Tahsilat çevrimi hızlandırılmalıdır.
10. İşyerinde faydası olmayan faaliyetler terkedilmelidir.
11. Makina teçhizat etkin ve verimli kullanılmalıdır.
 
4. Maliyetler azaltılmalıdır.
 
Malzeme maliyetleri azaltılmalıdır.  
1. Fire maliyetlerinin azaltılması
2. Hurda maliyetlerinin azaltılması
3. Hatalı ürün-tamir-düzeltme  maliyetlerinin azaltılması sağlanmalı,
4. Malzeme tasarrufuna önem veren tasarım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.
 
 
İşgücü maliyetleri azaltılmalıdır.  
1. Standard iş-zaman etüdlerinin yapılması
2. Makina duruş sürelerinin azaltılması
3. “Arıza halinde bakım” anlayışından “periyodik bakım” ve  “toplam verimli bakım” anlayışına geçilmesi
4.İşgücü verimliğinin artırılması
5. Kalifiye iş gücü kullanılması
 6. Emek-iş gücü  ağırlıklı üretim yerine teknoloji ağırlıklı üretime geçilmesi
 7. Malzeme-ürün taşıma maliyetlerinin azaltılması
 8. Fazla mesainin kaldırılması yönünde faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
 
 
c. Maliyet Muhasebesi uygulanmalıdır.
 
1. Genel Maliyet Muhasebesi yerine Faaliyet Esaslı  Maliyet Muhasebesi kurallarının uygulanması
2.Doğru veri toplama tekniklerinin  kullanılması
3. İstatistiksel Tekniklerden yararlanma
4. Piyasa fiyatlarının takibi
5. Satınalma maliyetlerinin azaltılması
6.Firmada Önleme maliyetlerine öncelik verilmesi sağlanmalıdır.
 
Satınalma Maliyetleri Azaltılmalıdır.  
1. İstenilen kalite seviyesine uygun hammadde satınalma şartnamesinin hazırlanması
2. Taşeron değerlendirme sisteminin kurulması
3. Satınalınan ürüne ait Girdi Kalite Kontrol maliyetlerini azaltacak faaliyetlerin erçekleştirilmesi     
a. Yığını temsil edecek yapıda numune alma planları
b. Taşeronun yerinde değerlendirme
c. Taşeronlarda  ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi belgesinin aranması
d. Taşeron firma tercihinde öncelikli firma prensipleri
4.Girdi ürünlerde iade oranını azaltmak için tedbirler alınması
5. Taşeronun kalite sisteminin iyileştirilmesi sağlanmalıdır.

SAMİ ÖZTÜRK
MAKİNE MÜHENDİSİ
YÖNETİM DANIŞMANI